Polskie Ogłoszenia i Aukcje w Hiszpanii

Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Rregulamin dotyczy korzystania z serwisu ogłoszeniowego Tablica.
 2. Serwis Tablica nie bierze odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia umieszczane w ogłoszeniach oraz transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami serwisu.
 3. Serwis Tablica zastrzega sobie prawo do usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 4. Serwis Tablica nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia
  2. prawdziwość i rzetelność ich opisu
  3. zdolności osób zamieszczających ogłoszenia do ich sprzedaży
  4. wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna
  Serwis ogłoszeniowy Tablica stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 5. Serwis Tablica, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego Tablica (wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych).
 6. Serwis Tablica zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. dodawanie spamu
  2. reklamy konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych
  3. używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne
 7. Serwis Tablica zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu Tablica
 8. Użytkownik serwisu Tablica wyraża zgodę na umieszczanie w dowolnym miejscu na stronie wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z właścicielami serwisu Tablica.
UŻYTKOWNIK
 1. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy serwisu zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. W przypadku zablokowania, usunięcia ogłoszenia/konta użytkownika, użytkownik serwisu zostaje pozbawiony wszelkich roszczeń wynikających z wyżej wymienionych działań.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane jego konto. W takiej sytuacji Tablica podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 6. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby jego oferty nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia zasad działania serwisu, Użytkownik zobowiązuje się ponadto do umieszczania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa.
 7. Serwis Tablica przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik dodając ogłoszenie, zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym (Tablica).
 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.
 9. Rejestracja w serwisie Tablica jest całkowicie darmowa oraz równoznaczna z oświadczeniem Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych - wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu oraz Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ
 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń standardowych w serwisie Tablica jest bezpłatne. Istnieje możliwość dodania ogłoszenia wyróżnionego (niestandardowego) koszt takiego ogłoszenia ustalony i dostępny podczas dodawania ogłoszenia.
 3. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
  1. treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
  2. treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce i w UK;
  3. treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  4. treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, nazwy stron www, a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);
  5. treść jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  6. treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
  7. treść ogłoszenia oferuje prace w charakterze: klikania w reklamy lub linki / odbierania e-maili reklamowych / wypełnianie ankiet przez Internet / zapisywanie się do programów partnerskich z linkami lub numerami referencyjnymi;
  8. treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
  9. treść obraża, komentuje usługi/firmy/osoby;
  10. treść reklamuje inne serwisy konkurencyjne, ogłoszeniowe lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
  11. treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne;
  12. treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
  13. treść ogłoszenia namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, ale w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę (tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby firmy);
  14. treść wyraźnie proponuje (bądź w jakikolwiek sposób sugeruje) wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne;
 4. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, serwis Tablica zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 5. W sytuacji, w której ogłoszenie łamie regulamin jest ono blokowane. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin – Tablica ma prawo zablokować dane konto, bez konieczności informowania o tym użytkownika.
ZASADY UZUPEŁNIANIA PROFILU UŻYTKOWNIKA
 1. Profil użytkownika został stworzony po to aby w atrakcyjny sposób użytkownik serwisu Tablica mógł stworzyć swoją stronę w Internecie.
 2. Dodawanie i uzupełnianie Profilu użytkownika w serwisie Tablica jest bezpłatne.
 3. Użytkownikom, zabrania się umieszczania w Profilu treści które:
  1. są niezgodne z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w UK jak i w Polsce;
  2. nakłaniają odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami bądź usługami prawnie zakazanymi;
  3. treścią naruszają zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, nazw stron internetowych itd.);
  4. są wulgarne, obraźliwe, zawierające treści pornograficzne i ogólnie rozumiane jako nieetyczne;
  5. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  6. obrażają, komentują usługi/firmy/osoby w celu zniechęcenia do nich, jak i mające na celu zbudowanie złego wizerunku w oczach innych użytkowników;
  7. reklamują inne serwisy ogłoszeniowe, konkurencyjne lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
  8. zawierają ciągi powtarzających się znaków i cyfr, co może zakłócić sprawne działanie serwisu Tablica;
 4. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, serwis Tablica zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia profilu użytkownika bez podania przyczyny. Serwis zastrzega sobie również prawo do zablokowania konta użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń. W przypadku blokady konta co jest równoznaczne z usunięciem ogłoszeń (w tym płatnych), użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 5. W sytuacji, w której treść profilu użytkownika łamie regulamin jest on usuwany. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą wpisy łamiące regulamin – serwis Tablica ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Serwis Tablica zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 2. Serwis Tablica zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika, który łamie postanowienia regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Serwis Tablica nie zwraca wtedy kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie Tablica